Atributii control securitate,sanatate
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

Atribuțiile Serviciului Control Securitate si Sănătate în Muncă

1)        controlează aplicarea corectă și unitară a legislației naționale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă;

2)        elaborează Programul propriu de acțiuni al inspectoratului teritorial de muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al județului și Programului - cadru de acțiuni al Inspecției Muncii;

3)        întocmește și actualizează periodic planul anual de control și graficele lunare de control, în baza Programului propriu de acțiuni al inspectoratului teritorial de muncă și a analizei datelor statistice la nivel teritorial (frecvența, împrejurările și cauzele accidentelor de muncă și bolilor profesionale, mărimea unității, complexitatea activității, riscurile profesionale, dispersia punctelor de lucru, petiții și alte acțiuni), stabilind tipul de control, în conformitate cu prevederile Manualului de metode de inspecție;

4)        urmărește respectarea de către angajatori a condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru care s-a eliberat certificatul constatator;

5)        analizează și înaintează spre avizare sau respingere argumentată inspectorului șef adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă, dosarele de cercetare a evenimentelor întocmite de angajatori;

6)        controlează modul în care se face înregistrarea, evidența și raportarea accidentelor de muncă și bolilor profesionale de către angajator;

7)        verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările;

8)        întocmește și gestionează în format electronic registrele unice de evidență potrivit reglementărilor legale, precum și registrele specifice activității inspectoratului teritorial de muncă în domeniul de competență (registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, registrul unic de evidență a incidentelor periculoase, registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, registrul de comunicare operativă a evenimentelor și altele asemenea);

9)        cercetează evenimentele, sub aspectul cauzelor, împrejurărilor și al răspunderilor, potrivit competențelor legale;

10)      poate solicita, după caz, experți sau specialiști,  cu competențe conform prevederilor legale să efectueze expertize tehnice sau studii științifice în cadrul cercetării evenimentelor;

11)      reface procesul verbal de cercetare și/sau completează dosarul de cercetare a evenimentului în cazul în care acesta este respins în conformitate cu prevederile legale și îl transmite în termen legal, conform celor dispuse de Inspecția Muncii;

12)      controlează modul de respectare a prevederilor legale aplicabile locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite;

13)      constată și sancționează nerespectarea de către angajatori a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă și poate dispune sistarea activității și/sau oprirea din funcțiune a echipamentelor de muncă;

14)      constată și sancționează nerespectarea de către angajatori a legislației privind supravegherea pieței;

15)      controlează respectarea de către angajatori a încadrării în grupe și categorii (pentru medii normale și medii explozive) a echipamentelor de muncă;

16)      controlează modul în care lucrătorii sunt pregătiți, cunosc și aplică procedurile de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum și organizarea și dotarea echipelor de salvatori pentru situațiile impuse de specificul activității sau prevăzute de lege;

17)      controlează modul în care angajatorii au stabilit legăturile necesare cu serviciile specializate de intervenție;

18)      controlează modul în care angajatorii instruiesc lucrătorii și alți participanți la procesul de muncă, referitor la cunoașterea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și a măsurilor de prevenire și protecție specifice unității;

19)      pune la dispoziția delegaților Inspecției Muncii, la termenele stabilite de aceștia, documentele și informațiile solicitate;

20)      anunță telefonic și transmite comunicarea operativă a evenimentelor conform procedurilor stabilite de Inspecția Muncii;

21)      realizează la termenele stabilite, măsurile dispuse de către reprezentanții Inspecției Muncii prin notele de control;

22)      elaborează și comunică, la termenele stabilite, materialele în domeniul de competență, solicitate de Inspecția Muncii

23)      verifică documentația întocmită și depusă la inspectoratul teritorial de muncă de către angajatori pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite conform reglementărilor legale și propune inspectorului șef reînnoirea avizului;

24)      comunică în condițiile stabilite de metodologiile elaborate de Inspecția Muncii și procedurile aplicabile, rezultatele acțiunilor/campaniilor dispuse;

25)      colaborează cu alte instituții de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acțiuni comune pentru cunoașterea și respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

26)      participă la derularea unor programe și proiecte în domeniul securității și sănătății în muncă;

27)      participă la derularea unor acțiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecția Muncii, la solicitarea inspectorului general de stat;

28)      face fotografii, înregistrează audiovideo, ia declarații scrise, singuri sau în prezența martorilor, lucrătorilor, angajatorilor și/sau, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, precum și a altor persoane care pot da informații cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

29)      asigură introducerea datelor și informațiilor  în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;  

30)      organizează, cel puțin trimestrial, acțiuni pentru informarea și conștientizarea angajatorilor, a reprezentanților acestora, precum și a altor persoane interesate, în domeniul securității și sănătății în muncă;

31)      mediatizează activitatea Inspectoratului, frecvența, împrejurările și cauzele accidentelor de muncă, precum și măsurile dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare, inclusiv în cadrul acțiunilor trimestriale organizate pentru informare și conștientizare în domeniul securității și sănătății în muncă;

32)      verifică documentația întocmită și depusă la Inspectorat de către angajatori pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite conform reglementărilor legale și propune inspectorului șef reînnoirea avizului;

33)      analizează documentația și efectuează expertizarea, potrivit arondării teritoriale stabilită de Inspecția Muncii, în vederea:

a.     eliberării autorizației de deținere a materialelor explozive;

b.     eliberării autorizației de depozitare a materiilor explozive;

c.     acordării vizei anuale a autorizației de deținere materii explozive;

d.     acordării vizei anuale a autorizației de funcționare a depozitelor de materii explozive - emiterii avizului de amplasare al firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier;

e.     expertizării / avizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea și manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolțuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spații destinate depozitării armelor precum și spații destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor de  muniție;

f.      aprobării depășirii cu 25% a cantității maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizația depozitului;

34)      examinează artificierii și pirotehniștii în vederea autorizării acestora si acordă asistență tehnică la pregătirea activităților pentru autorizarea și reautorizarea artificierilor conform arondării teritoriale stabilită de Inspecția Muncii;

35)      îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse ierarhic în domeniul de competență.

 


 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 11 aprilie 2019

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges