Atributii control securitate,sanatate
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

Atributiile Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca

1)controlează aplicarea corectă și unitară a legislației naționale care reglementează securitatea și sănătatea în muncăîn domeniul de competență, notificând prin înscrisuri neconformitățile;

2)elaborează Programul propriu de acțiuni al inspectoratului teritorial de muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al județului și Programului -cadru de acțiuni alInspecției Muncii;

3)întocmește și actualizează periodic planul anual de control și graficele lunare de control, în baza Programului propriu de acțiuni al inspectoratului teritorial de muncă și a analizei datelor statistice la nivel teritorial (frecvența, împrejurările și cauzele accidentelor de muncă și bolilor profesionale, mărimea unității, complexitatea activității, riscurile profesionale, dispersia punctelor de lucru, petiții și alte acțiuni), stabilind tipul de control, în conformitate cu prevederile Manualului de metode de inspecție;

4)urmărește respectarea de către angajatori a condițiilor pentru care s-a eliberat certificatul constatator sau autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

5)analizează și înaintează spre avizare sau respingere argumentată Inspectorului Șef Adjunct –securitate și sănătate în muncă, dosarele de cercetare a evenimentelor întocmite de angajatori;

6)controlează modul în care se face înregistrarea, evidența și raportarea accidentelor de muncăși bolilor profesionale de către angajator;

7)verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările;

8)întocmește și gestionează registrele unice de evidență potrivit reglementărilor legale, precum și registrele specifice activității inspectoratului teritorial de muncă în domeniul de competență (registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, registrul unic de evidență a incidentelor periculoase, registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, registrul unic de măsuri dispuse de Inspecția Muncii, registrul de comunicare operativă a evenimentelor și altele asemenea);

9)cercetează evenimentele, sub aspectul cauzelor, împrejurărilor și al răspunderilor, potrivit competențelor legale;

10)stabilește organismele abilitate să efectueze expertize în cadrul cercetării evenimentelor a căror cercetare este de competența inspectoratelor teritoriale de muncă;

11)reface procesul verbal de cercetare și/sau completează dosarul de cercetare a evenimentului în cazul în care acesta este respins și îl transmite în termen legal, conform celor dispuse de Inspecția Muncii;

12)controlează modul de respectare a prevederilor legale aplicabile locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite;

13)analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestațiile și petițiile referitoare la aspecte de securitate și sănătate în muncă;

14)organizează, cel puțin trimestrial, întâlniri cu angajatorii, cu reprezentanții acestora, cu lucrătorii desemnați, cu partenerii sociali sau cu alte instituții, pentru informare și consiliere în domeniul de competență și mediatizează frecvența, împrejurările, cauzele accidentelor de muncă și măsurile dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare;

15)verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire și protecție a condițiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare și propun în scris, Comisiei deabilitare și avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului;

16)transmite trimestrial Inspecției Muncii, pentru actualizare pe site-ul acesteia, lista serviciilor externe de prevenire și protecție, precum și listele persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de prevenire și protecție în regim permanent, temporar sau ocazional în România;

17)constată și sancționează nerespectarea de către angajatori a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă;

18)controlează respectarea de către angajatori a încadrării în grupe și categorii (pentru medii normale și medii explozive) a echipamentelor de muncă;

19)controlează modul în care lucrătorii sunt pregătiți, cunosc și aplică procedurile de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum și organizarea și dotarea echipelor de salvatori pentru situațiile impuse de specificul activității sau prevăzute de lege;

20)controlează modul în care angajatorii au stabilit legăturile necesare cu serviciile specializate de intervenție;

21)controlează modul în care angajatorii instruiesc lucrătorii și alți participanți la procesul de muncă, referitor la cunoașterea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și a măsurilor de prevenire și protecție specifice unității;

22)asigură luarea în evidență a actelor de control încheiate de inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii și verifică realizarea măsurilor dispuse în acestea;

23)pune la dispoziția delegaților Inspecției Muncii, la termenele stabilite de aceștia, documentele și informațiile solicitate;

24)anunță telefonic și transmite comunicarea operativă a evenimentelor conform procedurilor stabilite de Inspecția Muncii;

25)comunică, la termenele stabilite, modulde realizare al măsurilor dispuse prin notele de control, de către reprezentanții Inspecției Muncii;

26)elaborează și comunică, la termenele stabilite, materialele în domeniul de competență, solicitate de Inspecția Muncii;

27)comunică în condițiile stabilite de metodologiile și procedurile elaborate de Inspecția Muncii rezultatele acțiunilor/campaniilor dispuse;

28)colaborează cu alte instituții de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acțiuni comune pentru cunoașterea și respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

29)formulează propuneri privind formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul compartimentului și întocmește rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

30)asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public și listei categoriilor de documente produse și/sau gestionate în domeniul de competență, potrivit legii;

31)elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie și evaluează eficiența utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli;

32)furnizează periodic date compartimentului informatică în vederea actualizării site-ului inspectoratului teritorial de muncă, în domeniul de competență;

33)participă la derulareaunor programe și proiecte în domeniul securității și sănătății în muncă;

34)participă la derularea unor acțiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecția Muncii;

35)eliberează certificate, adeverințe și copii ale documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricăror entități care au dreptul legal de a solicita și obține aceste informații, conform prevederilor legale;

36)îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse ierarhic în domeniul de competenta

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges