Sanctiuni prevazute de legislatia RM
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

 1. LEGEA 53/2003- CODUL MUNCII

         ART. 260  Răspunderea contravenționala

(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte:

a) amendă de la 300 lei la 2.000 lei - nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;

 b) amendă de la 300 lei la 1.000 lei - refuzul de a elibera  un document care să ateste activitatea desfășurată de salariat, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;

c) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violențe, a unui salariat sau a unui grup de salariați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei;

d) amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei - stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale,

e) amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1);

f) amendă de la 500 lei la 1.000 lei - prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă,

g) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei - încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 și 142;

h) amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei - încălcarea obligației prevăzute la art. 140;

i) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară;

j) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;

k) amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei - neacordarea indemnizației prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă;

l) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;

m) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 27 și 119;

n) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei;

o) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei - încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligației prevăzute la art. 102,  pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei;

p) amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3).

 

 2. LEGEA 108/1999  republicata - amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (art. 23 (1) din Legea 108/1999 pentru :

a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parțial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acțiune sau inacțiune a conducătorului unității, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locațiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fișa de identificare sau de a da informații despre evenimentul cercetat;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea de către conducătorul unității, reprezentantul legal al acestuia, angajați, prepuși sau alte persoane aflate în locațiile supuse controlului a obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

  

3. ORDONANȚĂ nr. 25 din 26 august 2014 (*actualizată*) privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

a) amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru netransmiterea, de către  beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detașarea, către inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul, o comunicare privind detașarea salariaților străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul, în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia;

b) amendă de la 10000 lei la 20000 lei pentru primirea la muncă a până la 5 străini fără drept de muncă pe teritoriul României.

 

4. LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*)privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate*).

a) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru exercitarea de către agenții de ocupare a forței de muncă a activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor      art. 8-10;

b) amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru exercitarea activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate de către alte persoane juridice, în afara celor prevăzute la art. 5, sau de către persoane fizice.

 5. LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați*).

a) amendă de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (6) și (8), art. 11-13, precum și art. 29.

 

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*) privind protecția maternității la locurile de muncă.

a) amendă de la 2500 lei la 5000 lei pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 17 alin. (1), art. 18, și art. 26 alin. (1);

b)  amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 19 alin. (1) și (4), art. 20 alin. (2) și (4), art. 21 alin. (1) și (2).

 

7.  HG 500/2011

1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză;

b) refuzul de a pune la dispoziție inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum și dosarul personal al salariaților;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4;

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

f) alterarea sau ștergerea datelor din registru, precum și intervenția neautorizată asupra aplicației informatice a registrului;

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat;

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

j) nerespectarea prevederilor art. 7;

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depășească suma de 50.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. d)-f) și i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cea prevăzută la lit. h) și j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.

 

8. LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

a) amendă 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2);

b)  amendă 6.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) și art. 7 alin. (1) și (2);

c) amendă 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului pentru încălcarea prevederilor art. 6;

d) amendă de la 10.000 la 20.000 pentru beneficiarul care folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta lege;

e) amendă de 6.000 lei pentru beneficiarul care folosește zilieri pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispozițiilor art. 4.

 

9. LEGEA 62/2011 DIALOGUL SOCIAL

a) amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei - încălcarea prevederilor prevăzute la art. 7 alin. (2);

b) amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei - refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă,

c) amendă de 3.000 lei - nedepunerea spre publicare de către părțile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități sau sector de activitate. Responsabilitatea revine solidar părților;

d) amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei - nerespectarea obligației prevăzute la art. 162 alin. (1);

e) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei - nerespectarea prevederii prevăzute la art. 194 alin. (1);

f) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei - împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenții, conform art. 195, de către oricare dintre părțile aflate în conflict.

 

10. Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, unitatii sau ale unor parti ale acestora

(1) amenda de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON)  nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligațiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenție și se sancționează

 

11. LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă.

a) amendă de 10.000 lei pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) și art. 15.

 

12. Legea 448/2006 republicata si actualizata

-nerespectarea dispozitiilor art.78, se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei.

 

13. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

a) amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul  de 1050 lei.

 

14. Hotararea 1256/2011

-nerespectarea prevederilor alin.(3) al art.11, ale art.12,14 ale alin.(1) al art.15 si art.19, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

-desfasurarea fara autorizare a activitatilor specifice agentului de munca temporara, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.

 

Notă :

1.Sub rezerva legalității, hotărâtă de instanța de judecată, a actelor sancționatorii  întocmite în fiecare cauză, prezenta listă nu este definitivă. Astfel, societățile antemenționate pot uza de dispozițiile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, având posibilitatea legală de a contesta actele sancționatorii întocmite de inspectorii de muncă prin care s-au aplicat amenzi. În atare situații instanța de judecată urmează a se pronunța printr-o hotărâre definitivă asupra eventualelor contestații formulate.

2. În virtutea principiului prezumției de nevinovăție care operează până la data pronunțării unei ordonanțe de de către organele de cercetare penală, prezenta listă nu este definitivă.

 

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul 2011 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 11,12)

 

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul  2012 (01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)

 

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul 2013 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10,11,12)

 

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul 2014 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12)

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul 2015 (01, 02, 03, 04, 05, 1-15.06, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 1-15.12.2015, 12.2015)

 

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul 2016 (01, 1-15.02.2016, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12)

Lista unitatilor sanctionate pentru munca fara forme legale in anul 2017 ( 01 , 02, 03, 04, 05, 06, 07 , 08, 09, 10, 12 )

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 9 ianuarie 2018

 Copyright © 2007-2018 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges