Legislatie specifica functionarilor publici
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

1.Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată;

2.Hotararea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările și completările ulterioare;

3.Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

4.Hotararea Guvernului nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

8.Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

9.Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

10.Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

11.Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

12.Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

13.Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;

14.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

15.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;

16.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

17.Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;

18.Ordinul nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic, cu modificările și completările ulterioare;

19.Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

20.Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare

22.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;

23.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

24.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

25.H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

26.Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

27.Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

28.Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

29.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările și completările ulterioare;

30.Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;

31.Legea nr. 340/2015 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

32.H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

33.Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

34.Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

35.Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

36.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

37.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

38.Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

39.Hotararea Guvernului nr.1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 inuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges