Atributii generale
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges


A. Atributii generale ale Inspectiei Muncii

 a) controlează aplicarea corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglementează relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, supravegherea pieței produselor din domeniul de competență, conform legii;

b) coordonează, îndrumă metodologic și controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă și a celorlalte unități aflate în subordine;

c) reprezintă Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice, ca organ de specialitate, în relațiile de cooperare internațională cu instituții similare;

d) elaborează programele anuale de acțiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în domeniu;

e) elaborează metode și instrucțiuni unitare de control;

f) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă cu condiții deosebite, evidența acestora și modul de realizare de către operatorul economic a măsurilor tehnico-economice pentru normalizare;

i) face propuneri de proiecte de acte normative în domeniu;

j) organizează și controlează activitatea de pregătire și perfecționare a pregătirii personalului propriu;

k) cooperează cu ministerele, cu alte inspecții de specialitate, cu instituții publice sau private și cu reprezentanții partenerilor sociali;

l) realizează venituri din prestări de servicii, calculate pe bază de tarife, taxe, comision, și alte venituri obținute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;

m) soluționează, în limita competențelor legale, reclamațiile și sesizările persoanelor fizice sau juridice;

n) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziție, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare și/sau în folosință;

o) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului muncii, familiei și protecției sociale, și asigură exercițiul financiar-contabil al instituției, în condițiile legii;

p) achiziționează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme și servicii de comunicații, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

q) administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat și finanțează sau cofinanțează proiecte, programe și investiții din domeniul său de activitate, în condițiile legii;

r) organizează sistemul informatic necesar activității proprii și gestionează registrele electronice din domeniul de competență.

(extras din Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii)

 

Inspectorii de muncă care poartă asupra lor legitimația care atestă funcția pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege au următoarele drepturi:

a) să aibă acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi și din noapte, în sediul oricărui angajator, persoană fizică sau juridică, și în orice loc unde au motive temeinice să efectueze controlul sau cercetarea de evenimente;

b) să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului sau cercetării evenimentelor și să impună completarea fișei de identificare prevăzute în anexă

c) să solicite angajatorului sau reprezentantului legal, precum și lucrătorilor, singuri sau în prezența martorilor, documentele, registrele, evidențele și informațiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării evenimentelor;

d) să ridice de la entitatea controlată orice document care are legătură cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberând o dovadă în acest sens;

f) să facă fotografii, să înregistreze audiovideo, să ia declarații scrise, singuri sau în prezența martorilor, lucrătorilor, angajatorilor și/sau, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, precum și a altor persoane care pot da informații cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

g) să preleveze și să ridice, în vederea efectuării de analize în laboratoare specializate sau administrării de probe, mostre de produse, materiale ori substanțe fabricate, utilizate, depozitate, manipulate și să înștiințeze deținătorul sau angajatorul despre aceasta;

h) să dispună angajatorului măsuri în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităților constatate;

i) să dispună sistarea imediată a proceselor de producție și/sau oprirea echipamentelor de muncă, atunci când constată că prin nerespectarea cerințelor legale în domeniul securității și sănătății în muncă sunt puse în pericol viața, sănătatea și securitatea lucrătorului;

j) să dispună angajatorului efectuarea de studii și expertize tehnice pentru clarificarea unor evenimente sau situații de pericol, precum și verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de muncă;

k) să beneficieze, la solicitare, de sprijinul organelor de poliție și/sau al jandarmeriei.

( extras din Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii)

 

[Acasa] [Inapoi] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges